774 409 909

Adopce

Co je osvojení  (adopce)  dítěte

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Osvojení dítěte je trvalé a nevratné řešení situace dítěte, kterému nahrazuje rodičovskou péči a výchovu v osvojitelské rodině. Osoby osvojitelů se staví na místo rodičů a to jak fakticky, tak také po právní stránce – vykonávají povinnosti i práva rodičů – mají rodičovskou odpovědnost. K osvojení je třeba souhlasu dítěte  a  jeho  rodičů ( zákonných zástupců). Osvojit lze i zletilého, k osvojení je třeba vždy jeho souhlasu.  Osvojení  upravuje Občanský zákoník ( zákon č. 89/2012Sb.) §.794-854.

Zprostředkování osvojení je výhradně v kompetenci státní správy, krajských,magistrátních, městských  a obecních úřadů s rozšířenou působností. Pověřené osoby – organizace- poskytují poradenství  pro zájemce o osvojení a pro osvojitele, kteří již dítě přijali. Na základě pověření krajského úřadu mohou zajišťovat také odbornou přípravu budoucích osvojitelů .

Podrobně – viz Zákon  č. 359/ 99.Sb.  o sociálně-právní ochraně dětí. 

Poradenství pro zájemce o osvojení (adopci)  dítěte

TRIADA-Poradenské centrum v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí poskytuje bezplatné, důvěrné a nestranné  poradenství při rozhodování o osvojení  dítěte i po jeho přijetí do rodiny. Kvalifikovaný tým odborných pracovníků (více zde)  se aktivně věnuje tématu náhradní  rodinné péče, realizuje odborné přípravy budoucích osvojitelů a poskytuje poradenství a doprovázení   při výchově osvojeného dítěte. 

V individuálním rozhovoru s odborným pracovníkem se dozvíte vše co vás o osvojení dítěte zajímá, můžete tak získat potřebné informace pro zodpovědné rozhodnutí, kterým bezesporu přijetí dítěte do rodiny je. Získáte reálný pohled na situaci dětí, které potřebují najít adoptivní rodiče, na specifika adoptivního rodičovství a informace o dalším postupu. Naše služby jsou bezplatné, důvěrné, mohou být i anonymní a  nestranné. Obrátit se můžete na pracoviště v Brně, Olomouci a  v Šumperku (viz  Kontakty)     

Odborná příprava na osvojení (adopci)  dítěte

Odborná příprava na přijetí dítěte je nástroj podpory a pomoci budoucím osvojitelům k porozumění  situaci dětí, kteří potřebují najít novou adoptivní rodinu. Pro budoucí  adoptivní rodiče pak  možnost  seznámit se s rolí adoptivních rodičů, jejich specifiky a podmínkami  pro bezvýhradné přijetí osvojeného dítěte. Vytváří se zde také prostor pro navázání kontaktu s dalšími účastníky a možnosti sdílení vlastních zkušeností s dosud nenaplněným rodičovstvím a získání nových pohledů na  adopci dítěte. V odborné přípravě je možnost  získat odborné zázemí  a podporu  kvalifikovaných pracovníků  pro  období při rozhodování o přijetí konkrétního dítěte, proces seznamování a převzetí a při výchově a péči o dítě.   

Více informací...

Poradenství při  přijímání a výchově osvojeného dítěte


Tým odborných pracovníků zajišťuje poradenství a konzultace v období  při rozhodování o přijetí konkrétního dítěte zaměřené: na jeho specifické potřeby a podmínky, které je třeba v  osvojitelské rodině zajistit Poskytuje doprovázení a konzultace v procesu seznamování s dítětem umístěným v ústavní výchově nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu. V období po převzetí dítěte do preadopční péče nabízí reflexi vývoje dítěte v nové rodině,  prožívání  role adoptivních rodičů a zejména poradenství při výchově  a v péči o dítě s projevy psychické  deprivace a poruch vztahové vazby.

Nahoru