774 409 909

Akreditované vzdělávací programy MPSV ČR

Praktické otázky procesu předávání dítěte z PPPD do následné péče

 • A2017/0237-SP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace
Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, kterým je návrat dítěte do rodiny nebo jeho přechod do následné péče. Odchod dítěte z přechodné péče znamená pro dítě, pěstouny i osoby, které dítě přijímají, náročnou a emočně vypjatou situaci. Je proto třeba zajistit průběh celého procesu, který často trvá několik měsíců tak, aby průběžně reflektoval a citlivě reagoval na psychosociální potřeby dítěte. Současně je třeba podporovat nové pečující osoby – pěstouny nebo osvojitele při navazování vztahu s dítětem a vytváření jistoty a bezpečného prostředí. Program poskytuje praktické informace o zásadách přechodu dítěte k novým pečujícím osobám, struktuře procesu a potřebě odborného doprovázení všech účastníků. Věnuje se také základnímu náhledu v tématu návratu dítěte do péče rodičů nebo členů širší rodiny. V praktické části se účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí různého věku, jejich přechodu do péče osvojitelů, pěstounů nebo návratu k rodičům. V závěru budou formulována stručná metodická doporučení a náměty pro využití v praxi.    

Lektorský tým:

 • Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D.
 • Miriam Pallová DiS.
 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Mgr. Eva Pávková      

 

Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu

 • A2017/0213-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:

Tématem vzdělávacího programu je institut pěstounské péče na přechodnou dobu, který se stal důležitým a účelným nástrojem v procesu transformace systému péče o ohrožené děti. Program je určen širší odborné veřejnosti, zejména pracovníkům v přímé práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, pracovníkům dětských center, dětských domovů a dalších zařízení pro děti se specifickými potřebami. Poskytuje náhled na aktuální vývoj institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, jeho význam a cíle a prezentuje příklady a zkušenosti z praxe. Kazuistiky jsou zaměřeny na umístění novorozenců a kojenců, ale také dětí předškolního a školního věku a sourozeneckých dvojic. Pozornost je věnována rolím jednotlivých aktérů, týmové spolupráci a síťování služeb při zajištění odborné podpory a doprovázení.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Mgr. Gabriela Lockerová
 • Miriam Pallová DiS.
 • Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D.

 

Specifika doprovázení v pěstounské péči na přechodnou dobu a role klíčového pracovníka

 • A2017/0212-SP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program poskytuje náhled na specifika doprovázení pěstounské péče na přechodnou dobu. Pro pracovníky orgánů SPOD, je porozumění role klíčového pracovníka v jednotlivých fázích umístění dítěte v PPPD velmi důležité. Úzká spolupráce při realizaci IPOD, při práci a kontaktech s rodinou umístěného dítěte a zejména ve fázi odchodu dítěte z PPPD má svá specifika. Doprovázení při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu je velmi intenzivní a vyžaduje specifické formy práce, znalosti a dovednosti, které přesahují běžný rámec kvalifikace sociálního pracovníka. Teoretická část programu je zaměřena na vybrané otázky doprovázení a role klíčového pracovníka, spolupráce s OSPOD a multidisciplinární práce. V praktické části se účastníci věnují rozboru konkrétních situací a příkladům dobré praxe. V závěru jsou formulována metodická doporučení a náměty pro praxi s důrazem na spolupráci mezi OSPOD a doprovázející organizací pěstounů na přechodnou dobu.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D.
 • Miriam Pallová DiS.

 

Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v pěstounské péči na přechodnou dobu

 • A2017/0214-SP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program je zaměřen na získání orientace a náhledu na situaci rodiny, ze které je dítě umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu v souladu s par. 27a), odst 7, písm.a), zákona 359/99. Sb., t.j. na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat. Současně reaguje na zákonnou povinnost pěstouna spolupracovat s rodiči a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodinou. Obsah programu se věnuje specifickým otázkám umístění dítěte, kdy dítě odchází přímo z péče rodičů, často proti jejich vůli a bez potřebné přípravy. Důraz je kladen na udržení výlučných vztahů, zajištění kontaktů dítěte po separaci a spolupráce rodičů a pěstounů a odbornou podporu a síťování služeb. Vzdělávací program nastiňuje možné formy práce s rodiči dítěte a širší rodinou a význam spolupráce aktérů v systému SPOD při vytváření podmínek pro návrat dítěte do rodiny. Formou interaktivních forem práce jsou účastníkům předkládány účastníkům náměty pro získání náhledu na situaci dítěte a jeho rodičů, prarodičů a sourozenců a zajištění psychosociálních potřeb dítěte i ostatních členů rodiny v průběhu umístění. V praktické části programu se účastníci věnují prezentaci konkrétních kazuistik a příkladů dobré praxe v malých skupinách, v závěru jsou formulována metodická doporučení pro praxi.

Lektorský tým:

 • Mgr. Gabriela Lockerová, PhDr.
 • Eva Rotreklová
 • Miriam Pallová, DiS.
 • Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D. 


My Backpack I. (základy práce s metodou)

 • 2015/0023-PC/SP
 • rozsah: 5 vyučovacích

Anotace:
Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta. Metoda MBP pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do rodiny náhradní. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh MBP nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám a přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí v náhradní rodinné péči. Vzdělávací program obsahuje praktický nácvik s materiály – počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také odborné přednášky na téma poruchy attachmentu a jejich důsledky, trauma v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte. Všichni lektoři českého kurzu MBP absolvovali výcvik v metodě přímo od jejich tvůrců a TRIADA je držitelem licence nejen pro používání metody v práci s dětmi, ale také pro pořádání výcviků a školení MBP jak pro pěstouny, tak pro profesionály v oblasti NRP.

Lektorský sbor:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Mgr. Gabriela Vykypělová
 • Mgr. Taťána Šimečková
 • Miriam Pallová DiS.
Nahoru