Doprovázení a odborné služby pro osvojitele (i budoucí)

TRIADA-Poradenské centrum v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a projektu podpořeném MPSV poskytuje bezplatné, důvěrné a nestranné poradenství při rozhodování o osvojení  dítěte i po jeho přijetí do rodiny. Kvalifikovaný tým odborných pracovníků (více zde)  se aktivně věnuje tématu náhradní rodinné péče, realizuje odborné přípravy budoucích osvojitelů a poskytuje poradenství a doprovázení při výchově osvojeného dítěte.

Kdo se na nás může obrátit:

  • osvojitelé, kteří vychovávají osvojené dítě (děti)
  • osvojené děti
  • vlastní děti a širší rodina osvojitelů
  • zájemci o osvojení dítěte ve fázi před podáním žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli,  
  • absolventi odborných příprav po zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, 
  • budoucí osvojitelé v procesu rozhodování, seznamování a postupného přebírání dítěte do péče, příp. i jejich děti a širší rodina
  • osvojitelé, kteří mají dítě v preadopční péči

S čím se na nás můžete obrátit:

1. podpora a poradenství pro zájemce o osvojení

Můžete se na nás obrátit v tématech fungování systému NRP, zpracování své dlouhodobě nepříznivě prožívané situace, přijetí role adoptivního rodiče, ujasnění vlastních představ o dítěti, které chcete přijmout za své a o vašem společném životě.

2. podpora a poradenství pro budoucí osvojitele po zařazení do evidence

Budoucí osvojitelé u nás mohou nalézt především psychickou podporu na zvládnutí celého procesu osvojení. Vzniká zde také prostor na individuální práci v připravenosti na přijetí role adoptivního rodiče, ujasnění vlastních představ o dítěti, které chtějí přijmout za své, ujasnění jaká forma osvojení je pro jejich rodinu vhodná a co s sebou rozhodnutí o jednotlivých formách přináší (např. v případě přímé adopce nebo svěření podle § 823 o.z.).

3. doprovázení, podpora a poradenství pro osvojitele v procesu seznamování s dítětem a při přebírání dítěte do preadopční péče

Proces seznamování a přebírání péče je náročným a poměrně dlouhým obdobím, ve kterém je odborná podpora nezbytná, neboť je to také období velmi významné pro to, jakým způsobem bude probíhat váš další společný život.

V rámci doprovázení vám tedy můžeme poskytnout nejen psychickou podporu, ale také pomoc při jednání s OSPOD, s pěstouny na přechodnou dobu a jejich doprovázející organizací, nebo se zařízením ústavní péče (záleží na tom, od koho budete dítě přebírat). Můžete s námi reflektovat celý proces, vaše pocity i případné obavy, zodpovíme vám vaše otázky.

Specifickou situací je pak přímá adopce nebo svěření do péče podle § 823 o.z., kdy se doprovázení, podpora a poradenství zaměřuje kromě psychické podpory, zpracování změny a orientaci v situaci, hlavně na přijetí ztráty anonymity a podporu a praktickou pomoc při komunikaci s rodiči dítěte.

4. postadopční servis - individuální podpora a poradenství pro osvojitelské rodiny

Osvojitelské rodiny, osvojitelé i osvojené děti mají své specifické potřeby, které vyplývají z toho, že se jejich dítě nenarodilo primárně do této rodiny a promítají se do rodinných vztahů, rodičovské péče a výchovy i do osobního prožívání jednotlivých životních situací.

Odborné služby směřují k tomu, aby osvojitelé přijali svoji specifickou roli, rozuměli potřebám jejich osvojeného dítěte a dokázali na ně reagovat v souladu s jeho vývojovými potřebami. Slouží také jako prevence poruch vztahové vazby, rodinných krizí a dětských traumat, v neposlední řadě jako prevence selhání účelu osvojení, kterým je přijetí dítěte za vlastní.

Individuální podporu a poradenství tedy zaměřujeme na rozvoj rodičovských kompetencí a dovedností, hledání řešení konkrétních témat v rodině (specifika vývoje přijatých dětí, porozumění projevům chování dítěte a jeho příčinám, vztahy s dítětem, vztahy v širší rodině) a řešení specifických výchovných otázek zejména v období dospívání dítěte a budování jeho identity.

Specifickou situací, kdy osvojitelé a jejich děti potřebují odbornou pomoc, je příprava a realizace kontaktu s původní rodinou dítěte, pokud se pro ni rozhodnou. Aby tato situace mohla přinést pozitiva pro všechny zúčastněné strany a nedošlo k případné deziluzi až poškození některého z účastníků setkání, musí být všichni na setkání připraveni, rozumět účelu setkání a musí mít možnost s někým reflektovat celý průběh přípravy i následné setkání. TRIADA nabízí kromě odborných služeb i neutrální prostor, kde by mohlo k takovému setkání dojít.

5. zprostředkování dalších odborných služeb

V rámci řešení vaší obtížné situace vám můžeme nabídnout využití služeb psychologa nebo rodinného terapeuta, který má zkušenosti v oblasti NRP.

Nahoru