Dohody o výkonu pěstounské péče (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí)

Základem vztahu mezi pěstounem a doprovázející organizací je dohoda o výkonu pěstounské péče. Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána s každou osobou pečující (podle § 4a zákona o sociálně-právní ochraně dětí jde o pěstouna, osobně pečujícího poručníka, případně o osobu, které je svěřeno dítě do předpěstounské péče nebo do péče předcházející péči poručníka) a osobou v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu). Oprávnění k uzavření dohody mají všechny obecní úřady, krajské úřady a také fyzické a právnické osoby disponující pověřením k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Institut dohod o výkonu pěstounské péče zohledňuje skutečnost, že každé dítě svěřené do pěstounské péče je jiné, stejně jako jsou specifické podmínky a potřeby každé pěstounské rodiny. Dohoda je základem pro to, aby pro každé dítě (rodinu) vznikl ve spolupráci doprovázející organizace a pěstounské rodiny unikátní způsob zajištění podpory a potřebných služeb. Dohoda je právním základem této spolupráce. Na dohodu navazují další dokumenty, které smluvní strany společně zpracovávají (plán dalšího vzdělávání pěstounů atd.).

Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouvou. V záležitostech, které nejsou upraveny zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, se řídí správním řádem (část pátá, § 159 až § 170). Dohodu o výkonu pěstounské péče naopak nelze považovat za pracovně-právní smlouvu. Výkon pěstounské péče proto nelze považovat za závislou činnost, přestože je odměna pěstouna v zákonem vymezených případech (daně, zdravotní a sociální pojištění atd.) posuzována jako příjem ze závislé činnosti.

Převzetí dítěte do pěstounské péče klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, v rámci kterého může uzavírat s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče, poskytovat zájemcům o pěstounskou péči i pěstounům poradenství, včetně doprovázení při výkonu pěstounské péče.

Co je obsahem dohody?

Podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečující osoby a osoby v evidenci. Dohoda musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován. Při vydávání rozhodnutí nebo uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče se přihlíží k zájmům a individuálním potřebám dítěte a k potřebám osoby pečující nebo osoby v evidenci, pokud jsou spojeny s výkonem péče o svěřené dítě.

Jaká jsou práva osob pečujících a osob v evidenci?

(práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci upravuje § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí)

 • právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě-právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let
 • právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,
 • právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
 • právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a při realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku

Jaké jsou povinnosti osob pečujících a osob v evidenci?

 • povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
 • povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí
 • povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak

Jak se dohoda uzavírá?

 • dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá vždy v písemné podobě po projednání s klíčovým pracovníkem
 • k uzavření dohody s jiným subjektem, než je příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je nutné zajistit souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného podle místa trvalého bydliště osoby pečující/v evidenci

Na jakou dobu se dohoda uzavírá?

 • po dobu trvání pěstounská péče
 • po dobu trvání péče fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem
 • pokud je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • pokud je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje
 • pokud probíhá soudní řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá vyživovací povinnost

Kdy dohoda zaniká?

 • dohoda o výkonu pěstounské péče zaniká ze zákona dnem, kdy skončí pěstounská péče (nejpozději tedy dnem zletilosti posledního svěřeného dítěte) nebo dnem vyřazení osoby v evidenci z evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu

Kdy může dohodu vypovědět pěstoun (osoba pečující) nebo osoba v evidenci?

 • osoba pečující/v evidenci mohou vypovědět dohodu kdykoliv a bez udání důvodu. Mohou pak uzavřít jinou dohodu nebo vyčkat vydání správního rozhodnutí ze strany místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Kdy může vypovědět dohodu doprovázející organizace?

 • pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující/v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče
 • pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
 • pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně osoby v evidenci

Do 30 dnů od vypovězení dohody musí být uzavřena dohoda nová (s jiným subjektem) nebo místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí musí upravit práva a povinnosti správním rozhodnutím. Výpovědní lhůta stávající dohody končí uzavřením dohody nové nebo dnem nabytí právní moci správního rozhodnutí nahrazujícího dohodu o výkonu pěstounské péče.

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: dohody-o-vykonu-pestounske-pece-vzorova-dohoda-a-formulare

Nahoru