Realizované projekty

Název projektu: Jedno dítě a dvě rodiny - inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči rodičů

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011445

TRIADA – Poradenské centrum z. ú. dne 1. 4. 2020 zahájila realizaci projektu „Jedno dítě a dvě rodiny – inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči rodičů“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je financován po dobu 24 měsíců z Evropského sociálního fondu.

Projekt reaguje na současný stav, kdy po umístění dítěte do jakékoliv formy pěstounské péče chybí odborná podpora rodičů ke změně situace, vrozených vztahů a budování zdravé identity dítěte a bezpečné vztahové vazby. Projekt navrhuje komplexní podporu vlastní rodiny dítěte a to v úzké spolupráci s pěstouny aktuálně pečujícími o dítě. Přináší inovativní prvek v podobě systematického a koncepčního propojení služeb pro rodiče dětí a služeb pro pěstouny a zajištění cílené podpory rodičů.

Smyslem projektu je podpořit vznik efektivního a komplexního systému podpory rodin, kde z různých příčin muselo dojít k umístění dětí mimo péči rodičů do NRP.

Pohlíží na umístění dítěte mimo rodičovskou péči jako na odbornou intervenci v celém procesu podpory ohrožené rodiny, se specifickými metodami a nástroji práce, směřující k návratu dítěte a zachování jeho rodinných vztahů a vazeb.

Cíle projektu:

 • dosažení změny v dosavadním přístupu k práci s rodinou umístěného dítěte: umístění do PPPD/PP je jedním z nástrojů komplexního řešení situace dítěte a jeho rodiny,
 • prosazení inovativního přístupu: doprovázení dítěte v pěstounské péči = systematická práce s rodiči i pěstouny,
 • vytvoření základu koncepce práce s rodinou umístěného dítěte a jejího propojení s doprovázením pěstounů, jako komplexního přístupu k tématu ohrožených rodin,
 • tvorba a pilotní ověření metod práce a nástrojů,
 • tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu pro zavádění do praxe.

Logo OPZ barevné

Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů

Projekt navazuje na úspěšně realizované projekty z minulých let a je součástí systému služeb, které naše organizace poskytuje ohroženým rodinám.
Cílem projektu je zejména zajistit dětem kontakty, vztahy a vazby s rodiči (případně jinými příbuznými a blízkými osobami) v situaci, kdy je dítě mimo péči rodičů (dítě umístěné v ÚV, ZDVOP, PP, PPPD). Udržení vztahových vazeb dítěte s rodiči a širší rodinou je základním předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj dítěte, proces dospívání a plnohodnotný život v dospělosti.
Umístění dítěte mimo rodinu je dočasným řešením, a aby tomu tak mohlo být, je třeba rodiče dále aktivizovat a poskytnout jim nezbytnou podporu. Z hlediska vztahové vazby, minimalizace traumat na straně dítěte a zabezpečení všech jeho potřeb je třeba, aby kontakt dítěte s rodiči nebyl přerušen. Snažíme se tedy v co nejkratší době zprostředkovat kontakty mezi rodiči a dětmi, což obnáší i poskytnutí základní orientace v systému SPOD, informování o právech a povinnostech jednotlivých aktérů, rozhovory o potřebách dítěte i poskytnutí psychické podpory rodičům. Fakt, že jsou rodiče v celém systému zorientováni, rozumí všem potřebám svých dětí a cítí podporu, přispívá sekundárně k tomu, že jsou schopni lépe vstupovat do interakce s pečujícími osobami, neobviňují je z toho, že jim chtějí jejich děti vzít, a průběh kontaktů pak není nikterak konfliktní.
Za důležité také považujeme to, aby rodiče byli schopni udržovat kontakt s dítětem pravidelně. Z naší praxe víme, že rodičům v tom často brání různé objektivní i subjektivní příčiny. Prostřednictvím poradenství a doprovázených kontaktů vedeme rodiče k překonání těchto obtíží a rozvoji všech potřebných kompetencí. Rodiče podporujeme v takových aktivitách s dětmi, aby v rámci jejich vzájemného setkání s dětmi docházelo k udržení či prohloubení rodinných vztahů a vazeb. Rodiče mají možnost využít přímou materiální podporu zejména na zaplacení jízdného za dětmi (případně dětí za rodiči), zaplacení aktivit, které umožní rodině trávit společný čas mimo zařízení pečující o dítě a v odůvodněných případech, kdy jsou děti umístěny v dětských domovech vzdálených od místa bydliště rodičů, máme možnost uhradit nocleh, tak, aby mohli s dětmi strávit např. celý víkend.
Cílem služeb tedy je, aby mezi dítětem a rodičem byla udržena, resp. navázána, vztahová vazba a byly udržovány pravidelné kontakty, které jsou z hlediska dítěte bezpečné (tj. očekávané, bezkonfliktní, rodič reaguje adekvátně na aktuální projevy a potřeby dítěte).

Projekt je finančně podpořen z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.NTM

 

Jedno dítě, dvě rodiny II. – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP

Předkládaný projekt reaguje na cíl a účel dotačního programu Rodina MPSV ČR, nabízí komplexní podporu rodiny dítěte umístěného v pěstounské péči (přechodné i dlouhodobé) s cílem posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a podporovat rodiny v péči a výchově jejich dětí. Projekt navazuje na stejnojmenný projekt z roku 2019.
Služby nabízené projektem jsou zaměřeny na oblast ochrany práv dětí prostřednictvím podpory rodičovských kompetencí a to v úzké spolupráci s pěstouny pečujícími o dítě. Do systému sociálně právní ochrany dětí projekt přináší inovativní prvek v podobě systematického koncepčního propojení služeb pro rodiče umístěných dětí a služeb pro pěstouny a zajištění cílené podpory rodičů, vedle již nyní státem garantované podpory pěstounské péče.
Cílem projektu je přímou prací s ohroženými rodinami posilovat rodičovské kompetence a dovednosti v situacích, kdy je dítě (dočasně) mimo péči rodičů, a vytvořit tak stabilní a funkční rodinné zázemí. Zásadní roli zde hraje rodič, který má možnost podílet se v maximální možné míře na péči a výchově dítěte. Klíčovým tématem projektu je udržení a posílení vztahové vazby dítěte s jeho rodiči a širší rodinou, posílení rodičovských kompetencí a ochrana práva dítěte na naplňování jeho potřeb, zejména práva na život v rodině a potřebu pevné vztahové vazby, která je základním předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj dítěte.
Za úspěšnou můžeme považovat spolupráci, kdy je mezi dítětem a rodičem (příp. blízkou osobou z širší rodiny) udržena, resp. navázána, vztahová vazba. Základním stavebním kamenem jsou pravidelné kontakty dítěte s rodiči, které jsou z hlediska dítěte bezpečné (tj. očekávané, bezkonfliktní, rodič reaguje adekvátně na aktuální projevy a potřeby dítěte).
Projekt navazuje na obdobné projekty realizované v minulých třech letech, kdy jsme ověřili, že cílená podpora rodičů systematicky propojená s výkonem pěstounské péče přispívá k lepšímu průběhu pěstounské péče, zachovává dětem i rodičům jejich vzájemnost, vede ke zvýšení rodičovských kompetencí a v důsledku tak zvyšuje možnost návratu dítěte zpět do péče rodičů nebo širší rodiny. Současně se ukazuje, že zásadní je požadavek na doprovázení výkonu pěstounské péče, které respektuje důležitost rodiče v životě dítěte a úzká spolupráce při doprovázení rodičů i pěstounů.
TRIADA – PC jakožto organizace doprovázející výkon pěstounské péče efektivně umožňuje propojení služeb pro rodiny se službami pro pěstouny, čímž bezezbytku působí v nejlepším zájmu dětí. Přidanou hodnotou je také to, že v období let 2018 – 2020 je TRIADA – PC realizátorem odborných příprav budoucích pěstounů a může tak pěstouny na budoucí spolupráci s rodiči přijatého dítěte kvalitně připravit. Našim cílem je vytvořit ucelený systém podpory dítěte umístěného v NRP prostřednictvím propojení služeb pro rodiče i pěstouny.
Do projektu jsou zařazeny rodiny, jejichž dítě je umístěno v pěstounské péči, a které projeví o službu zájem. Jedná se zejména o rodiny, které mají děti svěřeny do pěstounské péče doprovázené TRIADOU – PC. Spolupráce s rodinou může být zahájena v kterékoliv fázi umístění dítěte, nejúčelnější je vždy zahájení v okamžiku umístění. Spolupráce s rodinou je nezbytně provázána s IPOD vypracovanými klíčovými pracovníky OSPOD.
Rodinám poskytujeme odborné poradenství a doprovázení. Za klíčovou považujeme podporu při navázání kontaktu rodičů s pěstouny, maximální možné zapojení rodičů do péče o dítě v rámci realizace pravidelných kontaktů s dětmi a jejich následnou reflexi. Dle potřeb konkrétních rodin jsou tyto činnosti doprovázeny aktivitami směřujícími k cílenému posílení rodičovských kompetencí.


Sdílené rodičovství
Dítě žijící v pěstounské péči je dítě, které má dvě rodiny – vlastní a pěstounskou. Z hlediska zdravého psychosociálního vývoje dítěte je třeba, aby nejen vyrůstalo ve vhodném prostředí, ale současně znalo a přijalo svůj původ. Zcela zásadní roli přitom hrají zdravé, dlouhodobé vztahy. Z tohoto pohledu má důležitou roli spolupráce vlastní a pěstounské rodiny dítěte. Principy sdíleného rodičovství se proto opírají o tyto základní stavební kameny:

 • Častý kontakt umístěných dětí s rodiči
 • Průběžná komunikace mezi rodiči a pěstouny
 • Zapojení rodičů do běžných úkonů péče o dítě (zejména v rámci kontaktů – oblékání, příprava a podání stravy, hra s dětmi, školní příprava, hygiena)
 • Zapojení rodiče do řešení záležitostí dítěte – návštěvy lékařů, jednání se školskými institucemi, pořizování potřeb pro dítě
 • Zapojení rodičů do rozhodovacích procesů v záležitostech týkajících se dítěte
 • Společné oslavy, rituály
 • Přítomnost rodiče při důležitých okamžicích v životě dítěte (nástup do školy, vysvědčení, vystoupení či soutěž,…)

  Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR

mpsv                 mpsv rodina

Nahoru