Kdo jsme a co je naše práce

Na základě pověření k výkonu SPOD spolupracujeme s rodiči, jejichž děti se ocitly mimo rodinu.

Naším klientem je dítě a naše služby jsou zaměřeny na ochranu jeho práv a zájmů, čehož se snažíme dosáhnout prostřednictvím spolupráce s rodiči a širší rodinou.

Naší snahou je tyto rodiny podpořit – pomoci jim situaci řešit, překonávat její důsledky, posílit rodičovské schopnosti a dovednosti a prohloubit vztahy a vazby v rodině, tak aby byly zajištěny podmínky pro zdárný vývoj dítěte.

Cílem je dítě, které vyrůstá se svými rodiči, a jsou naplněny všechny jeho potřeby. Pokud to není možné, usilujeme o to, aby dítě žilo ve stabilním vztahovém prostředí, mělo navázáno a mohlo udržovat a rozvíjet vztahy se svými rodiči, sourozenci, případně širší rodinou.

 V naší organizaci pracují sociální pracovníci s odpovídajícím vzděláním, nepracují zde psychologové, právníci. Služby poskytujeme vždy za přítomnosti rodičů, nenahrazujeme jejich péči o dítě. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Spolupráce s rodiči
Realizujeme podporovaná setkání rodičů, pěstounů, dětí - ve spolupráci s OSPOD

Spolupráce probíhá také pomocí dvou projektů:
Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdílného rodičovství v NRP – podpora je určena všem rodičům, jejichž dítě je umístěno v pěstounské péči nebo pěstounské péči na přechodnou dobu kterou doprovází TRIADA – Poradenské centrum. Rodiče prostřednictvím kontaktů, které má k dispozici, oslovuje ke spolupráci sám klíčový pracovník. Případně nás mohou rodiče sami kontaktovat a to osobně, telefonicky nebo emailem.

Podpora vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů – podpora je určena rodičům, jejichž dítě je umístěno v ústavní péči, případně některé z forem náhradní rodinné péče. Rodiče se na nás mohou obracet prostřednictvím svého OSPOD.

Rodiče seznámíme s poskytovanými službami, podmínkami spolupráce. Pokud rodiče souhlasí s danými podmínkami, uzavírají tak s TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. ústní dohodu o poskytování služby a stávají se naším klientem. Spolupráce má dlouhodobý charakter.

O každém rozhovoru s klientem provádíme zápis, který slouží výhradně pro účely poradny. S dokumentací je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a klient mát právo do ní nahlédnout. S pravidly pro nahlížení do dokumentace klienta na požádání seznámí kterýkoli pracovník.

Konzultace probíhají v poradně nebo v terénu (ve domácnosti klienta, na úřadě, v zařízení ústavní výchovy apod., vždy podle situace).
Pokud nejste s kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka spokojeni, máte právo si stěžožovat. S pravidly pro podávání stížností se můžete seznámit v čekárně nebo níže.

 

Spolupráce s rodiči

 • Na naši poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky nebo písemně, vždy si s vámi domluvíme termín osobní konzultace. Pokud vás na naši poradnu odkázal nějaký odborný pracovník (např. pracovnice OSPOD), může vás na první schůzku doprovodit. Rovněž s vámi může přijít někdo z rodiny, popřípadě kamarád, kamarádka nebo přítel.
 • Nejdříve zjistíme, co potřebujete, a sdělíme vám, co pro vás v dané věci můžeme udělat. Seznámíme vás s našimi službami a podmínkami pro jejich poskytnutí a vašimi právy.
 • Pokud chcete naše služby využít a souhlasíte s danými podmínkami, uzavíráte tak s TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. ústní, příp. písemnou dohodu o poskytování služby a stáváte se naším klientem.
 • Poté budeme podrobněji mluvit o vaší situaci a budeme společně hledat postupy a řešení vedoucí ke zlepšení vaší situa Sami se následně rozhodnete, zda některou z navrhovaných možností využijete. Vaše rozhodnutí budeme zcela respektovat.
 • O každém rozhovoru s vámi provádíme zápis, který slouží výhradně pro účely poradny. S vaší dokumentací je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a máte právo do ní nahlédnout. S pravidly pro nahlížení do dokumentace vás na požádání seznámí kterýkoli pracovník.
 • Konzultace probíhají u nás v poradně nebo v terénu (ve vaší domácnosti, na úřadě, v zařízení ústavní výchovy apod., vždy podle situace).
 • Můžete využít jednorázových nebo opakovaných konzultací, stejně tak vám můžeme nabídnout dlouhodobou podporu a spolupráci. Na naši konzultaci si můžete přizvat třetí osobu.
 • Pokud nejste s kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka spokojeni, máte právo si stěžožovat. S pravidly pro podávání stížností se můžete seznámit v čekárně nebo níže.

 

Náměty, stížnosti a připomínky

Vážení klienti, oceníme jakékoli připomínky k poskytované službě, našemu pracovišti nebo vůči pracovníkům, se kterými jste jednali. Také vám budeme vděční za vaše podněty a nápady, jak naši práci dělat jinak a lépe. Stejně tak oceníme, pokud nám dáte vědět, že jste byli s našimi službami spokojeni.

Každý náš klient má možnost podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby:

 • stížnost můžete podat ústně nebo písemně,
 • můžete si pro podání a následné vyřizování stížnosti zvolit svého zástupce,
 • stížnost může být podána anonymně.

Upozorňujeme klienty, aby v případě, že si chtějí stěžovat, své sdělení nazvali jako stížnost. V opačném případě budeme jejich výtku považovat „pouze“ za podnět ke zlepšení naší práce a nebudou tak moci být o jejím vyřízení informováni.

Jak nám sdělit připomínku nebo stížnost:

 • napsat do knihy stížností, přání a podnětů, která se nachází v čekárně
 • napsat a vhodit do uzamčené schránky, která se nachází v čekárně
 • ústně sdělit svou připomínku kterémukoliv pracovníkovi poradenského centra
 • ústně sdělit kterémukoli pracovníkovi poradenského centra, že si chcete stěžovat – příslušný pracovník s Vámi sepíše záznam o podání stížnosti

Komu adresovat stížnost:

 • ředitelce poradny PhDr. Evě Rotreklové
 • nebo následujícím organizacím:
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Jak bude stížnost vyřízena:

 • každá stížnost je projednávána s příslušným pracovníkem a zjišťuje se její oprávněnost (odpovědnost za vyřízení stížnosti má nadřízený pracovník, na kterého si stěžujete, příp. ředitelka poradny)
 • vyřízení stížnosti budete informováni formou, jakou si zvolíte (osobně, písemně, telefonicky)
 • doba pro vyřízení stížnosti je maximálně 30 dnů
 • v případě podání anonymní stížnosti bude odpověď na stížnost uveřejněna po dobu 30ti dnů na nástěnce v čekárně poradenského centra

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma

Nahoru