Cíl

Podpora a pomoc při zajištění stabilního a bezpečného vlastního nebo náhradního rodinného prostředí pro dítě tak, aby byly naplňovány v největší možné míře jeho psychosociální potřeby, zejména v oblasti vztahové a emoční. Právním rámcem je Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte.a zákon 359/99 Sb. 

 

Koncepce a filozofie

 • zájem a potřeby dítěte jsou vždy prvořadé,
 • rodiče jsou pro dítě nenahraditelnými osobami a vztahy dítěte s nimi stojí na prvním místě,
 • dítě má právo vyrůstat ve své rodině – ve svém přirozeném prostředí,
 • pro dítě je nejdůležitější stabilní vztah s pečujícími osobami, bezpečné rodinné prostředí a jistota společné budoucnosti,
 • pro dítě je nezbytné udržovat rodinné vztahy a vazby i v případě, že se svými rodiči nebo s jedním z nich dočasně nebo dlouhodobě společně nežije.

 Metodologická východiska

 • současné pojetí sociální práce, psychosociální metody práce,
 • koncepční a teoretický základ pro práci s rodinou v systemickém přístupu,
 • současné vědecké poznatky a teorie, zejména teorie vztahové vazby (attachment),
 • poznatky z vlastní praxe odborných pracovníků a příkladů dobré praxe organizace,
 • poznatky ze spolupráce a kontaktů se zahraničními odborníky,
 • kritické myšlení a schopnost vyhodnocovat a využívat podněty z praxe systému SPOD v ČR v evropském kontextu.

 

Principy práce

 • vysoká míra respektu k dítěti, rodičům a rodinnému životu,
 • neexpertní přístup 
 • odbornost a stabilita pracovního týmu,
 • diskrétnost, nezávislost, nestrannost,

 

Cílová skupina

 • rodiny s nezletilými dětmi ohrožené dlouhodobou nepříznivou situací nebo akutní krizí,
 • rodiče a jejich děti umístěné do ústavní výchovy nebo svěřené do náhradního rodinného prostředí,
 • účastníci odborné přípravy na přijetí dítěte do osvojení nebo pěstounské péče,
 • pěstouni (osoby pečující a osoby v evidenci) a děti, které mají svěřeny do péče,
 • rodiny přijímající dítě do péče před osvojením,
 • rodiny s osvojeným dítětem.
Nahoru