Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu zajišťuje dětem, aby se při selhání původní rodiny, dostaly do rodinného prostředí a nemusely toto náročné období nejistoty a řešení nastalé situace trávit v ústavní výchově.

Využít ji mohou děti, o které se jejich původní rodina nemůže nebo nechce starat anebo péči nezvládá tak, aby zajistila všechny potřeby dětí. Orgány státní správy mají maximálně rok na to, aby situaci dítěte vyřešily a dítě mohlo přejít do původní, osvojitelské, pěstounské či jiné trvalé rodiny, ve výjimečných případech do ústavního zařízení. Důležitou úlohou pěstounů je i podpora během předávání do definitivní rodiny a bezprostředně po předání.

Pojetí pěstounské péče na přechodnou dobu

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodinném prostředí u proškolených pěstounů i krátkodobě a bylo mu zabezpečeno právo na rodinný život podle Úmluvy o právech dítěte (čI. 20, 21) a v souladu s principy a cíli Národní strategie ochrany práv dětí. Je kladen důraz na odbornou přípravu pěstounů, jejich další vzdělávání a supervizi. Očekává se od nich zejména schopnost spolupracovat s rodiči dítěte, případně s trvalou náhradní (osvojitelskou či pěstounskou) rodinou. Pěstounská péče na přechodnou dobu je jednou z forem náhradní rodinné péče, pro kterou je vytvořena zvláštní evidence pěstounů. Dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu (dále jen PPPD) svěřuje soud na návrh příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Přechodnou dobou se rozumí:

 • doba, po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat (např. ze zdravotních nebo sociálních důvodů, hospitalizace apod.)
 • doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením
 • doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením (§ 818-821 nového občanského zákoníku)

V podstatě každá pěstounská péče může být ze své podstaty přechodná a je možné, že dítě nezůstane v pěstounské rodině až do dospělosti. Specifika PPPD spočívají:

 • v její časové omezenosti (PPPD může trvat nejdéle 1 rok - § 27a odst. 9 zákona o SPOD)
 • dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu
 • před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče
 • osoby, které mohou PPPD vykonávat, jsou vedeny ve zvláštní evidenci
  a pobírají odměnu i po dobu, kdy o žádné dítě nepečují; jsou v pohotovosti a měly by být připraveny přijmout dítě v krizové situaci bezprostředně po rozhodnutí soudu
 • přípravy na PPPD mají větší časový rozsah (72 hodin podle § 11 odst. 2 písmo b) zákona o SPOD)

Kritéria výběru pěstounů pro pěstounskou péči na přechodnou dobu

Na osoby poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu má být pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené dětí. Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců, jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Tito pěstouni budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou proto potřebují dobré komunikační schopnosti; rovněž se budou podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Děti, které přicházejí do přechodné pěstounské péče, zažily často v životě již mnohá traumata a ztráty. PPPD by jim měla nabídnout co nejstabilnější a nejklidnější prostředí.

Očekávání od pěstounů na přechodnou dobu

 • absolvování příprav - znalosti o důležitosti vazby pro dítě, projevů poruch attachmentu, možností jejich terapie; identita dítěte, historie dítěte, kniha života porozumění důvodům a smyslu PPPD
 • připravenost dítě předat dál
 • připravenost a ochota spolupracovat při předání dítěte s rodinou dítěte nebo s vybranou náhradní rodinou
 • schopnost a připravenost na spolupráci s dalšími odborníky (sociální pracovník, učitel, speciální pedagog, zdravotník, psycholog…)
 • schopnost přijmout rozhodnutí dalších odborníků v týmu
 • schopnost zaznamenávat pokroky dítěte, jeho problémy, potřeby, přání a informovat o nich další odborníky v týmu
 • připravenost se dále vzdělávat a účastnit se supervize.

Specializace

Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že se většina pěstounů na přechodnou dobu bude specializovat na určitou skupinu dětí, jak to předpokládá i znění § 27a odst. 3 písmo f) zákona o SPOD. Součástí odborného posouzení je zvážení cílové skupiny dětí pro konkrétní pěstouny. Nelze však akceptovat přílišné zúžení této skupiny, které je v rozporu se smyslem PPPD (např. přijímání dětí bez účasti rodičů dětí, vymezování se vůči etniku dítěte nebo přílišné zúžení věkové skupiny dětí). Úkolem krajském úřadu, aby zvážil, pro jaké skupiny dětí potřebuje pěstouny na přechodnou dobu.

"Raná pěstounská péče"

V současné době je největší zájem o výkon tzv. rané pěstounské péče, tedy péče o nejmenší děti. Zákon předpokládá, že pěstouni na přechodnou dobu budou zejména využíváni v případech nejmenších dětí, které čekají na možnost prostředkování trvalé náhradní rodinné péče (§ 27a odst. 7 písmo b) a c) zákona o SPOD; § 27a odst. 2 zákona o SPOD uvádí jako hledisko pro odborné posouzení, že žadatelé mají předpoklad pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození).

Není odůvodněné nezařazovat do evidence žadatele, kteří mají zájem o "ranou péči", pokud k tomu není dán jiný důvod, ve stavu, kdy je stále v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let věku umísťováno okolo 2 000 dětí ročně. Ročně je osvojeno přibližně 500 dětí, převážně raného věku. Ani pro všechny tyto děti zatím nemáme dostatek pěstounských rodin na přechodnou dobu. Rodiny, které získaly zkušenosti s pěstounskou péčí na přechodnou dobu s dětmi, jejichž situace nebyla komplikovaná, mohou časem přehodnotit své možnosti a být ochotny poskytnout péči i dalším dětem, u nichž bude předpoklad složitějšího vývoje a náročnější péče.

První dny po narození dítěte jsou velmi důležité pro jeho další vývoj a i několik dní, které by konkrétní dítě mohlo místo v ústavním zařízení strávit v náhradní rodině, byť na přechodnou dobu, mají velký význam. Za nesprávný úřední postup OSPOD lze považovat umístění novorozeného dítěte, zanechaného matkou v porodnici, do ústavního zařízení v situaci, kdy je k dispozici volná pěstounská rodina na přechodnou dobu.

Evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu

Krajský úřad vede podle § 27a zákona o SPOD evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Obsah evidence je blíže specifikován v § 27a odst. 3 zákona o SPOD. Krajský úřad má povinnost údaje z evidence poskytnout také obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve svém obvodu. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností není třeba poskytovat všechny údaje z evidence, je však třeba jim zaslat kopii rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence osob, které mohou vykonávat PPPD. Seznam osob, které mohou vykonávat PPPD pro potřeby obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obsahuje zejména jméno a příjmení osoby, adresu, kde bude PPPD vykonávána, charakteristiku a počet dětí, které je daná rodina připravena přijmout do PPPD, kontakt na OSPOD příslušný podle místa bydliště pěstounů včetně pohotovostního telefonního čísla pro případ potřeby umísit dítě mimo pracovní dobu OSPOD, kontakt na úřad nebo organizaci; která má s osobami v evidenci uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, datum zařazení do evidence, případně údaje o přerušení zprostředkování zařazení nebo vyřazení. Dále je vhodné uvádět počet a věk dětí, které již v rodině žijí.

Postup při svěření dítěte do PPPD

Tato forma péče by měla být využívána pro všechny děti, které musí dočasně žít mimo vlastní rodinu nebo pro které se hledá dlouhodobé řešení jejich situace. Před umístěním dítěte je nutná důkladná příprava dítěte na příchod do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to způsobem vhodným s ohledem na věk dítěte. Tzn. vysvětlení situace, vysvětlení, kdo jsou pěstouni, plán zachování kontaktu s vlastní rodinou, společně s dítětem plánování dalších kroků, kvalifikovaně získaný názor dítěte atd. Do procesu přípravy dítěte na přechod do PPPD je pokud možno zapojena i rodina dítěte.

Výjimkou jsou případy, kdy je dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu předběžným opatřením soudu ihned po narození do doby, než uplyne lhůta šesti týdnů pro udělení souhlasu rodiče k osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům, nebo do doby pravomocného rozhodnutí soudu o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě.

Některé typické příklady situací, kdy je možné využívat PPPD:

 • pečující osoba dočasně nemůže péči o dítě vykonávat (nepříznivý zdravotní stav, výkon trestu…)
 • dítě se ocitlo v krizové situaci - umístění do doby než se ujasní, zda je možný návrat do vlastní rodiny nebo vyhledání jiné formy náhradní rodinné péče dítě bylo týráno nebo zneužíváno a hledá se pro ně trvalé řešení
 • rodiče nezvládají výchovu dítěte
 • dítě rodičem opuštěné nebo nalezené
 • rodiče vyjadřují úmysl dítě svěřit do dlouhodobé náhradní rodinné péče a dosud nebyla nalezena vhodná rodina

Dávky pěstounské péče u PPPD

Výše odměny pěstouna pro osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) za kalendářní měsíc činí

 • 20 000 Kč od právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě, nebo pečuje pouze o děti v PPPD, které jsou zdravé nebo nejvýš ve stupni I závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 • 24 000 Kč, je-li osobě v evidenci svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV

V případě, že je osobě v evidenci svěřeno dítě do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu (tedy do "klasické" pěstounské péče, předpěstounské péče či jde o osobně pečující poručníky), zvyšuje se za každé takové dítě odměna pěstouna o 4 000 Kč.

Odměna pěstouna osobě v evidenci nenáleží, pokud je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu (na žádost pěstouna nebo rozhodnutím krajského úřadu).

Pěstounovi po dobu péče o dítě v PPPD náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Souběh s dávkami státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení  atd.) je možný.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/umistovani_deti_PPPD.pdf/

Nahoru