774 409 909

Akreditované vzdělávací programy MPSV ČR

Přihláška k jakémukoli akreditovanému vzdělávání ke stažení 


TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

 •         „Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack – základy práce s dítětem v situaci umístění mimo biologickou rodinu.“

        akreditace A2020/0742-SP/PC rozsah: 24 vyučovacích hodin

       říjen - prosinec 2023

        cena: 5 990 Kč

 Podrobnosti pdfa přihláška pdf

Vzdělávací programy je možné absolvovat pouze prezenční formou – nikoliv online.

Těšíme se na spolupráci i na osobní setkání


  PŘEHLED VŠECH AKREDITOVANÝCH SEMINÁŘŮ

 

Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské péči

 • A2021/1319-SP/VP
 • rozsah: 24 vyučovacích hodin

Anotace:
Tématem vzdělávacího programu jsou inovativní metodické postupy a nástroje pro udržení a podporu vztahů dítěte umístěného zejména v PP/PPPD s rodiči a blízkými osobami. Účastníci se seznámí s možnostmi jak postupovat v práci s touto cílovou skupinou tak, aby i v případě separace byly naplňovány jeho vývojové potřeby, zachovány vrozené vztahy a vytvořena stabilní a bezpečná vztahová síť.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Věra Bechyňová, DiS

Aktuální otázky rodinného práva v praxi sociálně právní ochrany dětí

 • A2023/0398-SP/PC/VP
 • rozsah 8 vyučovacích hodinAnotace:

Cílem kurzu je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků ve struktuře rodinného práva, v zapojení jednotlivých institucí a aktérů,
jejich vzájemné propojenosti a mezioborové spolupráce. Ve třech blocích je výklad orientován na právně procesní otázky,
mezinárodně právní aspekty SPOD a lidsko právní hledisko. V kazuistické části jsou prezentovány kazuistiky z praxe Veřejného ochránce práv,
Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, judikáty ústavního soudu a navazující výklad sociálně psychologických aspektů.

Lektorský tým: Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., PhDr. Eva Rotreklová, Mgr. Alice Trávníková, JUDr. Markéta Kačerová Nováková, Mgr. Klára Ille, Mgr. Eva Pávková

Oprávnění a povinnosti aktérů systému ochrany ohrožených dětí

 • A2021/0668-SP/PC/VP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:

Cílem kurzu je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce v sytému ochrany ohrožených dětí. Jednou z podmínek pro efektivní realizaci této spolupráce je znalost oprávnění a povinností jednotlivých aktérů z hlediska platné právní úpravy. Kurz se zaměřuje zejména na podmínky činnosti a vzájemnou spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany a různých typů poskytovatelů služeb (osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany, poskytovatele sociálních služeb, poskytovatele zdravotních služeb, školy a školská zařízení atd.). Důležitými tématy jsou rovněž postavení osob z cílové skupiny (vztah jednotlivých aktérů k těmto osobám) nebo ochrana osobních údajů (sdílení informací během spolupráce). Kurz zohledňuje i specifické situace, jako je spolupráce s rodinou dítěte v případě umístění dítěte do náhradní rodinné péče nebo do ústavní výchovy.

Lektorský tým:

 • PhDr. Bc. Miloslav Macela

 

Od dětství k dospělosti – vývojové fáze života

 • A2021/0667-SP
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče ve vztahu k vývojové psychologii. Zaměřuje se na změny spojené s příchodem dítěte do pěstounské péče a s přesahem do vztahů s biologickou rodinou. Odchod dítěte z biologické rodiny znamená pro dítě, pěstouny i osoby, které dítě přijímají, náročnou a emočně vypjatou situaci. Je proto třeba zajistit průběh celého procesu, který často trvá několik měsíců tak, aby průběžně reflektoval a citlivě reagoval na psychosociální potřeby dítěte.
Program poskytuje praktické informace o specifických situacích přechodu dítěte k novým pečujícím osobám. Věnuje se také základnímu náhledu v tématu vývojové psychologie, akcentuje jednotlivá vývojová stadia a seznamuje s riziky, která vyplývají z možného poškození. V praktické části se účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí různého věku, ve vazbě na život v biologické i náhradní rodině. V závěru budou formulována stručná metodická doporučení a náměty pro využití v praxi.

Lektorský tým:

 • Mgr. Terezie Pilátová Osecká, PhD

 

Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu

 • A2021/0842-SP/PC
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

Tématem vzdělávacího programu je institut pěstounské péče na přechodnou dobu, který se stal důležitým a účelným nástrojem v procesu transformace systému péče o ohrožené děti. Program je určen širší odborné veřejnosti, zejména pracovníkům v přímé práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, pracovníkům dětských center, dětských domovů a dalších zařízení pro děti se specifickými potřebami. Poskytuje náhled na aktuální vývoj institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, jeho význam a cíle a prezentuje příklady a zkušenosti z praxe. Kazuistiky jsou zaměřeny na umístění novorozenců a kojenců, ale také dětí předškolního a školního věku a sourozeneckých dvojic. Pozornost je věnována rolím jednotlivých aktérů, týmové spolupráci a síťování služeb při zajištění odborné podpory a doprovázení.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová

 

Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack – základy práce s dítětem v situaci umístění mimo biologickou rodinu

 • A2020/0742-SP/PC
 • rozsah: 24 vyučovacích hodin

Anotace:
Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta. Metoda MBP pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do rodiny náhradní. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh MBP nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám a přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí v náhradní rodinné péči. Vzdělávací program obsahuje praktický nácvik s materiály – počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také odborné přednášky na téma poruchy attachmentu a jejich důsledky, trauma v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte. Všichni lektoři českého kurzu MBP absolvovali výcvik v metodě přímo od jejich tvůrců a TRIADA je držitelem licence nejen pro používání metody v práci s dětmi, ale také pro pořádání výcviků a školení MBP jak pro pěstouny, tak pro profesionály v oblasti NRP.

Lektorský tým:

 • Mgr. Gabriela Vykypělová
 • Mgr. Taťána Šimečková

 

Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní rodinou – úvod do tématu

 • A2020/0692-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program je interaktivní a zabývá se problematikou, jak hovořit s dětmi v náhradní rodinné péči o jejich rodině. Zabývá se identitou a sebehodnotou, kontinuitou a vztahy, stabilitou - základní pojmy pro porozumění potřeb dítěte podporovat a léčit jeho vztah s matkou a otcem. Jak hovořit o jejich těžkostech a důvodech, proč nemohou být v této chvíli u svých dětí - analýza příčin krize. Součástí programu je základní nácvik zručností a dovedností jak vést rozhovor s rodiči dětí, jak pracovat s apatickým, nebo agresivním rodičem, jak hovořit s rodiči, kteří lžou, podvádí, nedodržují dohodnutá pravidla. Jak uzavřít s rodiči dohodu o spolupráci. Základy týmové spolupráce, její potřeba pro bezpečný kontakt dítěte s vlastní rodinou.

Lektorský tým:

 • Mgr. Dana Pukancová
 • PhDr. Eva Rotreklová

 

 Úvod do tématu vztahové vazby

 • A2019/0950-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče na přechodnou dobu /PPPD/, kterým je citová vazba (attachment). Kvalita citové vazby (attachmentu) má významný vliv na emoční a socializační rozvoj dítěte. Významně přispívá ke kvalitě a spokojenosti v životě. Typ citové vazby komplexně ovlivňuje vývoj dětí, může být protektivním i rizikovým faktorem v oblasti zdraví a sociální reality.
Odchod dítěte z přechodné péče musí průběžně reflektovat a citlivě reagovat na psychosociální potřeby dítěte. Bez přijetí a pochopení konceptu attachmentu všemi dospělými aktéry procesu seznamování a předávání dítěte z PPPD může špatná realizace předání ohrozit budoucí zdraví dítě. Cílem bude základní seznámení se s aktuálním teoretickým rámcem, současnými výzkumnými poznatky, významem a poruchami citové vazby v nejranějším dětství.
Program poskytne základní informace o zásadách přechodu dítěte k novým pečujícím osobám, struktuře procesu a potřebě odborného doprovázen všech účastníků v kontextu attachmentu. V praktické části se účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí do 2 let, jejich přechodu do péče osvojitelů, pěstounů nebo návratu k rodičům. V závěru budou formulována stručná metodická doporučení a náměty pro využití v praxi.

Lektor:

 • Mgr. Eva Pávková, Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.

 

Nahoru