774 409 909

Akreditované vzdělávací programy MPSV ČR

Přihláška k jakémukoli akreditovanému vzdělávání ke stažení zde


TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KE STAŽENÍ ZDE


  PŘEHLED VŠECH AKREDITOVANÝCH SEMINÁŘŮ

 

Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack – základy práce s dítětem v situaci umístění mimo biologickou rodinu

 • A2020/0742-SP/PC
 • rozsah: 24 vyučovacích hodin

Anotace:
Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta. Metoda MBP pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do rodiny náhradní. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh MBP nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám a přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí v náhradní rodinné péči. Vzdělávací program obsahuje praktický nácvik s materiály – počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také odborné přednášky na téma poruchy attachmentu a jejich důsledky, trauma v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte. Všichni lektoři českého kurzu MBP absolvovali výcvik v metodě přímo od jejich tvůrců a TRIADA je držitelem licence nejen pro používání metody v práci s dětmi, ale také pro pořádání výcviků a školení MBP jak pro pěstouny, tak pro profesionály v oblasti NRP.

Lektorský tým:

 • Mgr. Gabriela Vykypělová
 • Mgr. Taťána Šimečková

 

Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní rodinou – úvod do tématu

 • A2020/0692-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program je interaktivní a zabývá se problematikou, jak hovořit s dětmi v náhradní rodinné péči o jejich rodině. Zabývá se identitou a sebehodnotou, kontinuitou a vztahy, stabilitou - základní pojmy pro porozumění potřeb dítěte podporovat a léčit jeho vztah s matkou a otcem. Jak hovořit o jejich těžkostech a důvodech, proč nemohou být v této chvíli u svých dětí - analýza příčin krize. Součástí programu je základní nácvik zručností a dovedností jak vést rozhovor s rodiči dětí, jak pracovat s apatickým, nebo agresivním rodičem, jak hovořit s rodiči, kteří lžou, podvádí, nedodržují dohodnutá pravidla. Jak uzavřít s rodiči dohodu o spolupráci. Základy týmové spolupráce, její potřeba pro bezpečný kontakt dítěte s vlastní rodinou.

Lektorský tým:

 • Mgr. Dana Pukancová
 • PhDr. Eva Rotreklová

 

Praktické otázky procesu předávání dítěte z PPPD do následné péče

 • A2017/0237-SP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace
Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, kterým je návrat dítěte do rodiny nebo jeho přechod do následné péče. Odchod dítěte z přechodné péče znamená pro dítě, pěstouny i osoby, které dítě přijímají, náročnou a emočně vypjatou situaci. Je proto třeba zajistit průběh celého procesu, který často trvá několik měsíců tak, aby průběžně reflektoval a citlivě reagoval na psychosociální potřeby dítěte. Současně je třeba podporovat nové pečující osoby – pěstouny nebo osvojitele při navazování vztahu s dítětem a vytváření jistoty a bezpečného prostředí. Program poskytuje praktické informace o zásadách přechodu dítěte k novým pečujícím osobám, struktuře procesu a potřebě odborného doprovázení všech účastníků. Věnuje se také základnímu náhledu v tématu návratu dítěte do péče rodičů nebo členů širší rodiny. V praktické části se účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí různého věku, jejich přechodu do péče osvojitelů, pěstounů nebo návratu k rodičům. V závěru budou formulována stručná metodická doporučení a náměty pro využití v praxi.    

Lektorský tým:

 • Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D.
 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Mgr. Eva Pávková      

 

Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu

 • A2017/0213-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:

Tématem vzdělávacího programu je institut pěstounské péče na přechodnou dobu, který se stal důležitým a účelným nástrojem v procesu transformace systému péče o ohrožené děti. Program je určen širší odborné veřejnosti, zejména pracovníkům v přímé práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, pracovníkům dětských center, dětských domovů a dalších zařízení pro děti se specifickými potřebami. Poskytuje náhled na aktuální vývoj institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, jeho význam a cíle a prezentuje příklady a zkušenosti z praxe. Kazuistiky jsou zaměřeny na umístění novorozenců a kojenců, ale také dětí předškolního a školního věku a sourozeneckých dvojic. Pozornost je věnována rolím jednotlivých aktérů, týmové spolupráci a síťování služeb při zajištění odborné podpory a doprovázení.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Mgr. Gabriela Lockerová
 • Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D.

 

Specifika doprovázení v pěstounské péči na přechodnou dobu a role klíčového pracovníka

 • A2017/0212-SP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program poskytuje náhled na specifika doprovázení pěstounské péče na přechodnou dobu. Pro pracovníky orgánů SPOD, je porozumění role klíčového pracovníka v jednotlivých fázích umístění dítěte v PPPD velmi důležité. Úzká spolupráce při realizaci IPOD, při práci a kontaktech s rodinou umístěného dítěte a zejména ve fázi odchodu dítěte z PPPD má svá specifika. Doprovázení při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu je velmi intenzivní a vyžaduje specifické formy práce, znalosti a dovednosti, které přesahují běžný rámec kvalifikace sociálního pracovníka. Teoretická část programu je zaměřena na vybrané otázky doprovázení a role klíčového pracovníka, spolupráce s OSPOD a multidisciplinární práce. V praktické části se účastníci věnují rozboru konkrétních situací a příkladům dobré praxe. V závěru jsou formulována metodická doporučení a náměty pro praxi s důrazem na spolupráci mezi OSPOD a doprovázející organizací pěstounů na přechodnou dobu.

Lektorský tým:

 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D.
 • Bc. Miroslav Macela

 

Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v pěstounské péči na přechodnou dobu

 • A2017/0214-SP
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program je zaměřen na získání orientace a náhledu na situaci rodiny, ze které je dítě umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu v souladu s par. 27a), odst 7, písm.a), zákona 359/99. Sb., t.j. na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat. Současně reaguje na zákonnou povinnost pěstouna spolupracovat s rodiči a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodinou. Obsah programu se věnuje specifickým otázkám umístění dítěte, kdy dítě odchází přímo z péče rodičů, často proti jejich vůli a bez potřebné přípravy. Důraz je kladen na udržení výlučných vztahů, zajištění kontaktů dítěte po separaci a spolupráce rodičů a pěstounů a odbornou podporu a síťování služeb. Vzdělávací program nastiňuje možné formy práce s rodiči dítěte a širší rodinou a význam spolupráce aktérů v systému SPOD při vytváření podmínek pro návrat dítěte do rodiny. Formou interaktivních forem práce jsou účastníkům předkládány účastníkům náměty pro získání náhledu na situaci dítěte a jeho rodičů, prarodičů a sourozenců a zajištění psychosociálních potřeb dítěte i ostatních členů rodiny v průběhu umístění. V praktické části programu se účastníci věnují prezentaci konkrétních kazuistik a příkladů dobré praxe v malých skupinách, v závěru jsou formulována metodická doporučení pro praxi.

Lektorský tým:

 • Mgr. Gabriela Lockerová
 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D. 

 


 Úvod do tématu vztahové vazby

 • A2019/0950-SP/PC
 • rozsah: 5 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče na přechodnou dobu /PPPD/, kterým je citová vazba (attachment). Kvalita citové vazby (attachmentu) má významný vliv na emoční a socializační rozvoj dítěte. Významně přispívá ke kvalitě a spokojenosti v životě. Typ citové vazby komplexně ovlivňuje vývoj dětí, může být protektivním i rizikovým faktorem v oblasti zdraví a sociální reality.
Odchod dítěte z přechodné péče musí průběžně reflektovat a citlivě reagovat na psychosociální potřeby dítěte. Bez přijetí a pochopení konceptu attachmentu všemi dospělými aktéry procesu seznamování a předávání dítěte z PPPD může špatná realizace předání ohrozit budoucí zdraví dítě. Cílem bude základní seznámení se s aktuálním teoretickým rámcem, současnými výzkumnými poznatky, významem a poruchami citové vazby v nejranějším dětství.
Program poskytne základní informace o zásadách přechodu dítěte k novým pečujícím osobám, struktuře procesu a potřebě odborného doprovázen všech účastníků v kontextu attachmentu. V praktické části se účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí do 2 let, jejich přechodu do péče osvojitelů, pěstounů nebo návratu k rodičům. V závěru budou formulována stručná metodická doporučení a náměty pro využití v praxi.

Lektor:

 • Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.

 

Příbuzenská pěstounská péče - možnosti a rizika

 • A2018/0384-SP/PC
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:
V ČR je pěstounská péče vykonávaná příbuznými dítěte tradičním a velmi rozšířeným způsobem řešení – jedná se o 2/3 všech pěstounských péčích a jejich počet narůstá. V poslední době se ale stále častěji objevují názory zpochybňujících význam této formy NRP, zejména v případě péče prarodičů dítěte.
Vzdělávací program reflektuje vývoj a aktuální stav institutu příbuzenské pěstounské péče ve smyslu jejích předností a případných rizik ve vztahu k vývoji dítěte. Program je určen širší odborné veřejnosti, zejména pracovníkům orgánů SPOD v přímé práci s ohroženými rodinami, pracovníkům dětských center, dětských domovů a dalších zařízení pro děti se specifickými potřebami. Nabízí ucelený pohled na příbuzenskou pěstounskou péči jako jednu z možností řešení nepříznivé situace v rodině tak, aby pro dítě byla zajištěna individuální péče v jeho přirozeném rodinném prostředí. Poukazuje na nutnost týmové spolupráce a síťování služeb při řešení budoucí situace dítěte v průběhu umístění, odborného doprovázení a podpory pěstounů- příbuzných při zajištění péče. Důraz je kladen na význam mezigeneračních vztahů a přenosů v rodinném a rodovém pojetí.

Lektorka:

 • Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

 

Jedno dítě a dvě rodiny

 • A2018/0385-SP/PC
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:
Nenaplněná očekávání „náhradních rodičů“ a nedostatečná odborná podpora při péči samotné vedly v minulosti k četným případům předčasného ukončení pěstounské péče. Občanský zákoník pojímá pěstounskou péči jako subsidiární k péči vlastních rodičů. Jde o institut dočasný, jehož trvání se odvíjí od situace v rodině dítěte (bez ohledu zda jde o pěstounskou péči na přechodnou dobu dle § 27a zák. 359/99Sb.nebo tzv. dlouhodobou pěstounskou péči).
Dítě v pěstounské péči je vždy dítětem, které má dvě rodiny: rodinu, ve které se narodilo a rodinu náhradní, ve které dlouhodobě nebo dočasně žije. A to jak v případě zprostředkované pěstounské péče, tak i v případě, že pečujícími osobami jsou prarodiče nebo jiní příbuzní. Je to situace náročná pro pěstouny i pro pracovníky v systému sociálně právní ochrany dětí a je jedním ze zásadních témat péče o děti umístěné mimo rodičovskou péči.
Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci ustanovení § 47a) zákona 359/99 Sb., které stanoví pěstounům povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména s rodiči a umožnit jejich vzájemné kontakty. V praxi je častá situace, kdy spolupráce a kontakty s rodinou svěřeného dítěte budí velké obavy a to jak na straně pěstounů, tak i u odborných pracovníků.
Vzdělávací program si klade za cíl formou workshopu, zážitkových a interaktivních metod, poskytnout na toto závažné téma hlubší pohled, prohloubit porozumění a překonat některé mýty a zažité stereotypy.

Lektorský tým:

 • Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.
 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Mgr. Gabriela Lockerová
 • Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

 

Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte

 • A2018/0498-SP/PC
 • rozsah: 6 vyučovacích hodin

Anotace:
Vzdělávací program - workshop, bude zaměřený na metody práce a techniky, které lze využít v situaci, kdy dítě přechází z jedné formy péče do jiné. Tedy na situace přemístění. Přechodové situace v životě dítěte budou presentovány jako proces, který má svůj průběh, potřebuje čas, potřebuje respekt k individuálním potřebám a situaci konkrétního dítěte. Děti se potřebují rozloučit s lidmi, se kterými si vytvořily vztah, potřebují situaci přemístění především rozumět, aby neprožívaly nejistotu a strach. Workshop se také pokusí na události podívat i očima těch, kdo se s dětmi loučí a věnovat se i jejich potřebám a reakcím. I oni se potřebují o sebe nějak postarat a potřebují situaci a událostem rozumět. I oni i děti potřebují podporu a porozumění ze strany organizací i úřadů.

Lektorský tým:

 • Mgr. Gabriela Vykypělová
 • Mgr. Taťána Šimečková
Nahoru