Projekty

Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů

Projekt navazuje na úspěšně realizované projekty z minulých let a je součástí systému služeb, které TRIADA - Poradenské centrum poskytuje ohroženým rodinám. Do projektu mohou být zařazeny rodiny, které jsou uživateli sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triada – Poradenské centrum, z.ú..

Cílem projektu je zejména zajistit dětem kontakty, vztahy a vazby s rodiči v situaci, kdy je dítě mimo péči rodičů (dítě umístěné v ÚV, ZDVOP, PP, PPPD). Udržení vztahových vazeb dítěte s rodiči a širší rodinou je základním předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj dítěte, proces dospívání a plnohodnotný život v dospělosti.

Umístění dítěte mimo rodinu je dočasným řešením, a aby tomu tak mohlo být, je třeba rodiče dále aktivizovat a poskytnout jim nezbytnou podporu. Z hlediska vztahové vazby, minimalizace traumat na straně dítěte a zabezpečení všech jeho potřeb je třeba, aby kontakt dítěte s rodiči nebyl přerušen. Snažíme se tedy v co nejkratší době zprostředkovat kontakty s dětmi, což obnáší i poskytnutí základní orientace v systému SPOD, informování o právech a povinnostech jednotlivých aktérů, rozhovory o potřebách dítěte i poskytnutí psychické podpory rodičům. Fakt, že jsou rodiče v celém systému zorientováni, rozumí všem potřebám svých dětí a cítí podporu, přispívá sekundárně k tomu, že jsou schopni lépe vstupovat do interakce s pečujícími osobami, neobviňují je z toho, že jim chtějí jejich děti vzít, a průběh kontaktů pak není nikterak konfliktní.

Za důležité také považujeme to, aby rodiče byli schopni udržovat kontakt s dítětem pravidelně. Z naší praxe víme, že rodičům v tom často brání různé objektivní i subjektivní příčiny. Prostřednictvím poradenství a doprovázených kontaktů vedeme rodiče k překonání těchto obtíží a rozvoji všech potřebných kompetencí. Rodiče podporujeme v takových aktivitách s dětmi, aby v rámci jejich vzájemného setkání s dětmi docházelo k udržení či prohloubení rodinných vztahů a vazeb. Rodiče mají možnost využít přímou materiální podporu zejména na zaplacení jízdného za dětmi (případně dětí za rodiči), zaplacení aktivit, které umožní rodině trávit společný čas mimo zařízení pečující o dítě a v odůvodněných případech, kdy jsou děti umístěny v dětských domovech vzdálených od místa bydliště rodičů, máme možnost uhradit nocleh, tak, aby mohli s dětmi strávit např. celý víkend.

Cílem služeb tedy je, aby mezi dítětem a rodičem (příp. blízkou osobou z širší rodiny) byla udržena, resp. navázána, vztahová vazba a byly udržovány pravidelné kontakty, které jsou z hlediska dítěte bezpečné (tj. očekávané, bezkonfliktní, rodič reaguje adekvátně na aktuální projevy a potřeby dítěte).

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Podpora návratu dětí umístěných v PPPD zpět do rodiny

Projekt rozšiřuje téma práce s rodiči, jejichž děti jsou umístěny v pěstounské péče na přechodnou dobu do regionu Olomouckého kaje, zejména do oblast Šupmerska.

Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí do té míry, aby byl umožněn návrat dětí o původní rodiny. Klíčovým tématem projektu je udržení , případně navázání vztahové vazby dítěte s jeho rodiči a širší rodinou.

Naše zkušenosti s přímou prací s ohroženými rodinami i pěstouny na přechodnou dobu nás jednoznačně vedou k tomu, že rodičům, jejichž dítě je umístěno v PPPD je třeba nabídnout systematickou podporu. Za klíčové v dané situaci považujeme zcela nepřetrhat vztahy a vazby, které má dítě navázané ve své rodině.

Projekt aktivizuje rodiče k překování krizové situace a udržení či navázání vztahové vazby s dětmi. Přímou prací s rodiči přispívá projekt k posílení rodičovských kompetencí a tedy podpoře návratu dětí z PPPD zpět do péče rodičů či širší rodiny. Projekt podporuje i rodiče, jejichž děti byly umístěny do PPPD ihned nebo v krátké době po narození.

Rodinám poskytujeme odborné poradenství a doprovázení. Za klíčovou považujme podporu při navázání kontaktu rodičů s pěstouny na přechodnou dobu a realizaci asistovaných pravidelných kontaktů s dětmi a jejich následnou reflexi . Dle potřeb konkrétních rodin jsou tyto dvě základní aktivity doprovázeny činnosti směřujícími k úpravě podmínek v rodině a posilování rodičovských kompetencí, vždy ve spolupráci s OSPOD a na základě IPOD.

Podpora poskytovaná rodině se opírá o spolupráci s příslušným OSPOD, zejména pak o IPOD. Právě od jednotlivých bodů IPOD se odvíjí následné cíle pro spolupráci rodiny s naší organizací.

Mimo spolupráce s OSPOD považujeme za důležitou spolupráci také s pěstouny na přechodnou dobu, resp. jejich doprovázející organizací. V rámci uplynulého roku a půl jsme ověřili význam provázanosti a spolupráce služeb pro pěstouny a služeb pro rodiče, který spočívá zejména ve společném cíli a sjednocení informací a doporučení směrem k rodičům i pěstounům.

V průběhu další spolupráce pak přináší kladné výsledky společné plánování režimu kontaktů, řešení případných obtíží a společné reflexe probíhající spolupráce a osobního rozvoje rodičů.

Triada – Poradenské centrum, z.ú. celý proces propojuje velice efektivně a to díky tomu, že poskytuje jak služby rodičům, tak je současně doprovázející organizací pro výkon pěstounské péče. Načerpané zkušenosti nám tak umožňují přenést tuto dobrou praxi i do spolupráce s ostatními doprovázejícími organizacemi.

Prostřednictvím pracovníků OSPOD je možné každému rodiči, jehož dítě je umístěno do PPPD, nabídnout možnost spolupráce s naší organizací. Zapojení rodin do projektu je zcela dobrovolné, diskrétní a bezplatné.

Projekt je finančně podpořen z dotačního titulu Rodina MPSV ČR.

 

Nahoru