Vzdělávání

Podle § 47a odst. 2 písm. d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí jde o „právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti“, toto právo je spojeno s povinností upravenou písm. f) téhož ustanovení „zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích“.

Zákon o sociálně-právní ochraně stanovuje rozsah povinnosti pěstouna zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (§ 47a, odst. 2 písm. f)). Pokud je dítě svěřeno do společné péče pěstounů (nebo o něj osobně pečují dva poručníci), platí tato povinnost pro oba pěstouny (poručníky). Zatímco nárok na odlehčovací péči je sledován za období kalendářního roku, pro vzdělávání je rozhodným obdobím 12 po sobě jdoucích měsíců (tedy od data podpisu dohody). Pěstounům, kteří vykonávali péči v době nabytí účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně, vznikla povinnost dalšího vzdělávání k 1. lednu 2013. Současně však pěstouni získali právo na bezplatné zajištění tohoto vzdělávání, které bylo možno naplnit až po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. V prvním roce existence systému dohod bylo zákonem stanoveno přechodné období pro jejich uzavírání do 30. června 2013. Naplnění povinnosti je tak možno sledovat ode dne, kdy pěstoun uzavřel první dohodu o výkonu pěstounské péče.

Forma a témata vzdělávání jsou popsány v následném vzdělávacím plánu, který je zpracováván pověřenou osobou (doprovázející organizací) ve spolupráci s pěstouny. Tento plán vychází z potřeb svěřeného dítěte, zaměřuje se na rozvoj kompetencí pěstouna a zvyšování kvality výkonu pěstounské péče.

Zákonná úprava nestanovuje formy vzdělávání. Nejběžnější je vzdělávání prováděné přímo zaměstnanci doprovázející organizace, lze však využít i „klasické“ kurzy jiných pořadatelů i další formy vzdělávání, jako je např. samostudium.

Jednou z možných forem vzdělávání jsou několikadenní (zpravidla víkendové) pobyty. Náklady na ubytování pěstounů hradí doprovázející organizace pouze v případě, kdy v každém ze dnů, mezi nimiž je nocleh zajišťován, probíhá minimálně 6 vzdělávacích hodin.

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú. každoročně zajišťuje vzdělávání formou jednodenních i víkendových akcí, jejich přehled na dané pololetí je s předstihem zveřejněn a s pěstouny jejich účast na kurzech předjednána a zachycena ve vzdělávacím plánu.

Nahoru